X
X
X
X

За всички онлайн търговци: Изменения в Закона за Защита на Потребителите

Начална страницаСтатииОбщиЗа всички онлайн търговци: Изменени...

На 28.05.2022 г. в сила влизат измeнения в ЗЗП, които касаят всички онлайн търговци.

Напомняме Ви и препоръчваме че е необходимо да се свържете с Вашия юрист, за да разтълкувате промените в контекста на Вашия бизнес и да предприемете съответните действия навреме.

С изменението на ЗЗП се въвеждат нови правила и задължения на търговците относно защита правата на потребителите – санкциите, налагани за нарушения, онлайн търговията и търговията през онлайн платформи, нелоялни търговски практики, намаления на цените и др.

Новите изисквания са придружени и с имуществени санкции и глоби в значителни размери.

Основните изменения в ЗЗП са следните:

1. Нови хипотези на нелоялни търговски практики или заблуждаващи практики

Като нелоялни търговски практики се третират:

  • предоставяне на резултати от търсене в отговор на онлайн търсене на потребител без ясно уведомяване на потребителя за всяка платена реклама или за всяко плащане, извършено с цел да се постигне по-добро класиране на продукти в резултатите от търсенето;
  • препродаване на билети за събития на потребители, ако търговецът ги е придобил чрез използване на автоматизирано средство, за да заобиколи всяко наложено ограничение относно броя на билетите, които може да закупи едно лице, или всички други изисквания, приложими към покупката на билети;
  • изявления, че отзивите за продукт са изпратени от потребители, които действително са използвали или закупили продукта, без да бъдат предприети разумни и пропорционални мерки за проверка, че отзивите са направени от тези потребители;
  • публикуване/предоставяне на фалшиви потребителски отзиви или препоръки или възлагане на физическо или юридическо лице да предоставя фалшиви отзиви или препоръки на потребители, или преправяне отзиви на потребители или обществени препоръки с цел насърчаване продажбата на продуктите.

Заблуждаваща практика е предлагането на стока в една държава-членка на ЕС като идентична на стока, предлагана на пазара в друга държава-членка на ЕС, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките. Изключение се допуска само ако това е обосновано от законосъобразни и обективни фактори.

2. Допълнителни задължения за търговеца

Въведени са допълнителни задължения за търговеца, както следва:

  • При всяко обявяване на намаляване на цената следва да се посочи предишната цена, прилагана от търговеца за определен период от време преди въвеждането на намалението на цената. Съгласно Европейското законодателство „предишна цена“ означава най-ниската цена, прилагана от търговеца за период от време не по-кратък от 30 дни преди въвеждането на намалението на цената. Задължението не се прилага за храни и други бързо развалящи се стоки, но срокът трябва да е не по-кратък от 7 дни преди датата на намалението на цената. При прогресивно намаление на цената предишната цена е цената без намаление преди първото намаление на цената.

3. Изменя се значението на част от понятията и се добавят нови:

  • „продукт“ ще означава всяка стока или услуга, включително недвижимо имущество, цифрова услуга и цифрово съдържание, както и права и задължения;
  • „онлайн място за търговия“ означава услуга, която чрез използване на софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управлявани от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители;
  • „договор за продажба“ означава всеки договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, включително всеки договор, чийто предмет са както стоки, така и услуги;
  • „договор за услуга“ означава всеки договор, който не е договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави на потребителя услуга, включително цифрова услуга.

4. Средства за защита на потребителите

  • обезщетение за претърпени от потребителя вреди, и когато е уместно – до намаляване на цената или прекратяване на договора.

5. Допълнителни специфични изисквания за предоставяне на информация от доставчика за договори, сключени в онлайн места за търговия

***

Пълния текст с измененията ще откриете обнародван в държавен вестник.

Съветваме всички търговци с онлайн магазини при нас, независимо от използваната платформа, да се запознаят с промените и да се консултират със своите юристи, в случай че имат съмнения за това дали магазинът им отговаря на изискванията.

Top